Staubli-Łódź Sp. z o.o.

Artykuł Dodaj artykuł

Raport środowiskowy Grupy Kapitałowej Azoty Tarnów

Grupa Kapitałowa Azoty Tarnów opublikowała raport środowiskowy, w którym komunikuje po raz pierwszy o działaniach na rzecz środowiska, realizowanych przez Azoty Tarnów, Z.Ch. „Police” SA i ZAK SA – największe spółki należące do Grupy. Spółki wchodzą w codzienne interakcje ze środowiskiem naturalnym ze względu na charakter działalności Grupy. Dlatego też, będąc świadomymi możliwych konsekwencji, dążą do minimalizacji oddziaływania na otoczenie oraz raportują o podejmowanych działaniach w sposób usystematyzowany, przejrzysty i rzetelny.

Grupa Kapitałowa Azoty Tarnów opublikowała raport środowiskowy, w którym komunikuje po raz pierwszy o działaniach na rzecz środowiska, realizowanych przez Azoty Tarnów, Z.Ch. „Police” SA i ZAK SA – największe spółki należące do Grupy. Spółki wchodzą w codzienne interakcje ze środowiskiem naturalnym ze względu na charakter działalności Grupy. Dlatego też, będąc świadomymi możliwych konsekwencji, dążą do minimalizacji oddziaływania na otoczenie oraz raportują o podejmowanych działaniach w sposób usystematyzowany, przejrzysty i rzetelny.

W raporcie zaprezentowane zostało strategiczne traktowanie przez Grupę Kapitałową Azoty Tarnów kwestii zrównoważonego rozwoju oraz stosowane standardy zarządzania, a także kierunki rozwoju Grupy. Istotną część raportu stanowi rozdział dotyczący rozwiązań na rzecz środowiska, w którym Spółki prezentują działania podejmowane w obszarach: gospodarka wodno-ściekowa, gospodarka odpadami, emisje, hałas i transport.

Azoty Tarnów, ZAK SA oraz Z.Ch. „Police” SA są także realizatorami Programu „Odpowiedzialność i Troska”, a rozliczenie działań zadeklarowanych na rok 2011 oraz deklaracje na 2012 rok, są potwierdzeniem ich zaangażowania oraz chęci doskonalenia i intensyfikowania prowadzonych projektów pro środowiskowych.

Odpowiedzialność wobec otoczenia oraz prowadzenie aktywnego dialogu z interesariuszami mają fundamentalne znaczenie w Azotach Tarnów oraz spółkach zależnych. Dobra komunikacja i odpowiedzialne traktowanie klientów, pracowników, partnerów biznesowych i społeczności lokalnej, świadczy o trosce Grupy Kapitałowej Azoty Tarnów o najbliższe otoczenie.

Raport środowiskowy Grupy Kapitałowej Azoty Tarnów http://issuu.com/tomami/docs/azoty_raport_srodowiskowy_2011-issuu-

Podobne artykuły