Staubli-Łódź Sp. z o.o.

Artykuł Dodaj artykuł

Polskie Normy dotyczące tworzyw sztucznych - grudzień 2016

Polskie Normy dotyczące tworzyw sztucznych - grudzień 2016

Zestawienie Polskich Norm dotyczących tworzyw sztucznych

- grudzień 2016

 

PN-EN ISO 1043-3:2016-12 - wersja angielska

Data publikacji: 02-12-2016

Tworzywa sztuczne -- Symbole i skróty nazw -- Część 3: Plastyfikatory

Zakres

W niniejszej części PN-EN ISO 1043 podano ujednolicone symbole nazw składników odnoszące się do plastyfikatorów w celu utworzenia skrótów tych nazw. Do normy włączono, ogólnie ujmując, tylko te skróty nazw, które są powszechnie stosowane.

Celem niniejszej części PN-EN ISO 1043 jest zapobieganie występowania więcej niż jednego skrótu dla danego plastyfikatora. Symbole te są przede wszystkim przeznaczone do dogodnego skracania nazw chemicznych w publikacjach i w innych pisemnych przypadkach.


PN-EN ISO 15512:2016-12 - wersja angielska

Data publikacji: 02-12-2016

Tworzywa sztuczne -- Oznaczanie zawartości wody

Zakres

W niniejszej Normie podano metody oznaczania zawartości wody w tworzywach sztucznych w postaci proszku, granulatu i wyrobów gotowych. Metodami tymi nie bada się absorpcji wody (kinetyki i wilgotności równowagowej) przez tworzywa sztuczne, oznaczanej według ISO 62.

Metoda A jest odpowiednia do oznaczania zawartości wody od 0,1 % z dokładnością 0,1%. Metody B i C są odpowiednie do oznaczania zawartości wody od 0,01% z dokładnością 0,01 %.

Zawartość wody jest istotnym parametrem w przetwarzaniu materiałów i powinna pozostawać poniżej poziomu podanego w odpowiedniej normie dotyczącej materiału.

W niniejszej Normie opisano cztery alternatywne metody.

 • Metoda A jest metodą ekstrakcyjną z użyciem bezwodnego metanolu, w której wyekstrahowaną wodę miareczkuje się metodą Karla Fischera. Metodę można stosować w przypadku wszystkich tworzyw, w tym granulatów o wymiarach mniejszych niż 4 mm x 4 mm x 3 mm. Metodę można stosować np. w przypadku prepolimerów w postaci proszku nierozpuszczalnego w metanolu.
   
 • Metoda B1 polega na odparowaniu wody w piecu rurowym. Woda zawarta w badanej próbce jest odparowywana i przenoszona za pomocą gazu nośnego, którym jest suche powietrze lub azot, do naczynia miareczkowego, w którym następuje miareczkowanie zebranej wody metodą Karla Fischera. Metodę można stosować w przypadku wszystkich tworzyw sztucznych, w tym granulatów o wymiarach mniejszych niż 4 mm x 4 mm x 3 mm.
   
 • Metoda B2 polega na odparowaniu wody z ogrzewanej w fiolce próbki. Woda zawarta w badanej próbce jest odparowywana i przenoszona za pomocą gazu nośnego, którym jest suche powietrze lub azot, do naczynia miareczkowego, w którym następuje miareczkowanie zebranej wody metodą Karla Fischera. Metodę można stosować w przypadku wszystkich tworzyw sztucznych, w tym granulatów o wymiarach mniejszych niż 4 mm x 4 mm x 3 mm.
   
 • Metoda C jest metodą manometryczną. Zawartość wody oznacza się poprzez wzrost ciśnienia, będącego efektem odparowania wody pod próżnią. Metody tej nie stosuje się w przypadku tworzyw sztucznych zawierających substancje lotne, inne niż woda, w ilościach znacznie wpływających na prężność par w temperaturze pokojowej. Kontrole obecności znacznych ilości substancji lotnych powinny być wykonywane okresowo, np. metodą chromatografii gazowej. Wspomniane kontrole są szczególnie wymagane w przypadku nowych rodzajów lub gatunków materiału.


PN-EN 62621:2016-07/A1:2016-12 - wersja angielska

Data publikacji: 05-12-2016

Zastosowania kolejowe -- Urządzenia stacjonarne -- Trakcja elektryczna -- Wymagania szczególne dotyczące izolatorów kompozytowych stosowanych w systemach sieci jezdnej górnej

Zakres

Zastąpiono w EN 62621:2016 Załącznik ZZ nowym załącznikiem.

 

PN-EN ISO 13844:2015-04 - wersja polska

Data publikacji: 08-12-2016

Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych -- Połączenia kielichowe z elastomerowymi pierścieniami uszczelniającymi do rur ciśnieniowych z tworzyw sztucznych -- Metoda badania szczelności przy podciśnieniu, odchyleniu kątowym i odkształceniu

Zakres

W niniejszej Normie Międzynarodowej określono metodę badania szczelności zmontowanego połączenia między wykonanymi z tworzywa sztucznego lub metalu kielichami z elastomerowymi pierścieniami uszczelniającymi a rurami ciśnieniowymi z tworzyw sztucznych przy podciśnieniu, odchyleniu kątowym i odkształceniu


PN-EN ISO 13845:2015-04 - wersja polska

Data publikacji: 08-12-2016

Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych -- Połączenia kielichowe z elastomerowymi pierścieniami uszczelniającymi do rur ciśnieniowych z tworzyw termoplastycznych -- Metoda badania szczelności przy ciśnieniu wewnętrznym i odchyleniu kątowym

Zakres

W niniejszej Normie Międzynarodowej określono metodę badania szczelności zmontowanego połączenia między wykonanymi z tworzywa sztucznego lub metalu kielichami z elastomerowymi pierścieniami uszczelniającymi a rurami ciśnieniowymi z tworzyw sztucznych przy ciśnieniu wewnętrznym i odchyleniu kątowym

 

PN-EN ISO 3459:2015-04 - wersja polska

Data publikacji: 13-12-2016

Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych -- Połączenia mechaniczne między kształtkami a rurami ciśnieniowymi -- Metoda badania szczelności w warunkach podciśnienia

Zakres

W niniejszej Norma Międzynarodowa określono dwie metody badania szczelności zmontowanych połączeń mechanicznych między kształtkami a rurami ciśnieniowymi do 63 mm włącznie. Badanie stosuje się bez względu na konstrukcję i materiał kształtki zastosowanej do przyłączenia rury z tworzywa sztucznego.

Niniejsza metoda badania nie ma zastosowania do połączeń zgrzewanych.


PN-EN ISO 6259-3:2015-08 - wersja polska

Data publikacji: 13-12-2016

Rury z tworzyw termoplastycznych -- Oznaczanie właściwości mechanicznych przy rozciąganiu -- Część 3: Rury z poliolefin

Zakres

W niniejszej części ISO 6259 określono metodę oznaczania niżej wymienionych właściwości przy rozciąganiu rur z poliolefin (polietylenu, usieciowanego polietylenu, polipropylenu i polibutenu):

 • granicę plastyczności;
 •  wydłużenie przy zerwaniu.

W niniejszej części ISO 6259 w Załącznikach A do D podano dla celów informacyjnych także odpowiednie specyfikacje podstawowe.


PN-EN 15701:2016-12 - wersja angielska

Data publikacji: 14-12-2016

Tworzywa sztuczne -- Osłony termoplastyczne wyrobów izolacyjnych stosowanych w budownictwie i instalacjach przemysłowych -- Wymagania i metody badań

Zakres

W niniejszej Normie Europejskiej określono wymagania dotyczące osłon termoplastycznych wyrobów izolacyjnych stosowanych w budownictwie i instalacjach przemysłowych oraz stosowane metody badań. Niniejsza Norma Europejska nie ma zastosowania w przypadkach, gdy osłona została trwale naniesiona w czasie wytwarzania materiału izolacyjnego, na całej jego powierzchni.


PN-EN 61466-1:2016-12 - wersja angielska

Data publikacji: 14-12-2016

Izolatory kompozytowe wiszące do linii napowietrznych o znamionowym napięciu powyżej 1 000 V -- Część 1: Znormalizowane elementy złączy w okuciach i klasy wytrzymałości

Zakres

Niniejsza część normy IEC 61466 dotyczy izolatorów kompozytowych wiszących do napowietrznych linii prądu przemiennego o znamionowym napięciu powyżej 1 000 V i częstotliwości nie większej niż 100 Hz.

Dotyczy ona również izolatorów o podobnej konstrukcji, używanych w stacjach lub w elektrycznych liniach trakcyjnych.

Niniejsza norma dotyczy wiszących izolatorów kompozytowych wyposażonych w okucia: kulowe, gniazdowe, widlaste, z uchem płaskim, z uchem widlastym w kształcie litery Y lub z uchem owalnym, albo okuciami będącymi kombinacją wymienionych rodzajów.

Przedmiotem niniejszej normy jest ustalenie znormalizowanych wartości mechanicznych właściwości izolatorów kompozytowych oraz podanie głównych wymiarów elementów złączy, jakie należy stosować w ich okuciach. Ma to na celu umożliwienie montażu izolatorów lub elementów osprzętu, dostarczanych przez różnych dostawców, a także - jeżeli jest to praktycznie uzasadnione - umożliwienie wymiany izolatorów w łańcuchach już eksploatowanych.

Norma ta określa również znormalizowany system oznaczania izolatorów kompozytowych.


PN-EN ISO 11469:2016-12 - wersja angielska

Data publikacji: 19-12-2016

Tworzywa sztuczne -- Identyfikacja rodzaju tworzywa i znakowanie wyrobów z tworzyw sztucznych

Zakres

1.1 Niniejsza Norma Międzynarodowa określa system jednolitego znakowania wyrobów wytworzonych z tworzyw sztucznych.
UWAGA: Szczegóły znakowania tj. minimum wielkości elementu znakowanego, wielkość napisów, właściwe umiejscowienie znakowania podlegają uzgodnieniu między wytwórcą a użytkownikiem.
1.2 System znakowanie jest przeznaczony do pomocy w identyfikacji wyrobów z tworzyw sztucznych przy dalszych decyzjach dotyczących obchodzenia się, odzyskiwania odpadów lub ich unieszkodliwiania.
1.3 Identyfikacja tworzyw sztucznych według rodzaju jest przez symbole i skróty podane w
częściach 1 do 4 ISO 1043.
UWAGA Jeśli bardziej szczegółowe informacje do identyfikacji materiału są potrzebne, może być stosowane dodatkowe oznaczenie wyrobów z tworzyw sztucznych tak jak zdefiniowano w odpowiednim standardzie produktu.
1.4 Niniejsza Norma Międzynarodowa nie zastępuje, wymienia lub w jakikolwiek sposób zakłóca wymagań dotyczących etykietowania wymienionego w ustawodawstwie.

 

PN-EN ISO 7326:2016-12 - wersja angielska

Data publikacji: 22-12-2016

Węże z gumy i tworzyw sztucznych -- Oznaczanie odporności na działanie ozonu w warunkach statycznych

Zakres

W niniejszej Normie Europejskiej określono pięć metod oceny odporności zewnętrznych warstw węży na działanie ozonu:

 • metoda 1, dotyczy węży o wielkości otworu nie większym niż 25mm; bada się odcinek węża;
 • metoda 2, dotyczy węży o wielkości otworu większym niż 25mm; bada się próbki pobrane ze ścianek węża;
 • metoda 3, dotyczy węży o wielkości otworu większym niż 25mm; bada się próbki pobrane z warstwy zewnętrznej węża;
 • metoda 4, dotyczy węży o wszystkich wielkościach otworu; bada się odcinek węża;
 •  metoda 5, dotyczy węży o wszystkich wielkościach otworu; bada się węże rozszerzające się, np. węże ze wzmocnieniem tekstylnym.

UWAGA W przypadku węży z trwale zamocowanymi końcówkami, z których nie można pobrać próbek do badań odporność na działanie ozonu można ocenić na płytkach , zgodnie z ISO 1431-1, stosując płytki z mieszanki kauczukowej zwulkanizowanej w takim samym stopniu jak wąż.


Zestawienie zostało opracowane przez Redakcję Tworzywa.org
na podstawie ogólnodostępnych informacji publikowanych przez PKN

Podobne artykuły