Staubli-Łódź Sp. z o.o.

Artykuł Dodaj artykuł

Polskie Normy dotyczące tworzyw sztucznych - luty 2017

Zestawienie Polskich Norm dotyczących tworzyw sztucznych - luty 2017

Zestawienie Polskich Norm dotyczących tworzyw sztucznych

- luty 2017

 

PN-EN ISO 4674-1:2017-02 - wersja angielska

Data publikacji: 01-02-2017

Płaskie wyroby tekstylne powleczone gumą lub tworzywami sztucznymi -- Wyznaczanie odporności na rozdzieranie -- Część 1: Metody rozdzierania ze stałą prędkością

Zakres

W niniejszej części ISO 4674 opisano dwie metody wyznaczania sił potrzebnych do zainicjowania i kontynuowania rozdzierania wyrobu powleczonego z zastosowaniem stałej prędkości rozdzierania. Wyszczególniono następujące metody:

 • metodę A: rozdzieranie języczka;
 • metodę B: rozdzieranie spodni.

 

PN-EN ISO 5470-1:2017-02 - wersja angielska

Data publikacji: 01-02-2017

Płaskie wyroby tekstylne powleczone gumą lub tworzywami sztucznymi -- Wyznaczanie odporności na ścieranie -- Część 1: Urządzenie ścierające Tabera

Zakres

W niniejszej części ISO 5470 opisano metodę oceny odporności na ścieranie płaskich wyrobów tekstylnych powleczonych z zastosowaniem urządzenia ścierającego Tabera.
 

PN-EN ISO 1421:2017-02 - wersja angielska

Data publikacji: 01-02-2017

Płaskie wyroby tekstylne powleczone gumą lub tworzywami sztucznymi -- Wyznaczanie wytrzymałości na rozciąganie i wydłużenia przy zerwaniu

Zakres

W niniejszej normie opisano dwie metody wyznaczania wytrzymałości na rozciąganie płaskich wyrobów tekstylnych powleczonych gumą lub tworzywami sztucznymi:

 • Metodę 1 – paska, polegającą na wyznaczaniu wytrzymałości na rozciąganie i wydłużenia przy zerwaniu;
 • Metodę 2 – grab, polegającą na wyznaczaniu tylko wytrzymałości na rozciąganie.

Metody odnoszą się do próbek do badań w stanie równowagi w określonym klimacie normalnym do badania oraz do próbek do badań w stanie mokrym. Obie metody wymagają zastosowania maszyny wytrzymałościowej o stałym przyroście wydłużenia (CRE).

 

PN-EN ISO 1401:2017-02 - wersja angielska

Data publikacji: 01-02-2017

Węże z gumy do oprysków rolniczych

Zakres

W niniejszym dokumencie określono wymagania dla trzech typów giętkich węży ciśnieniowych z gumy przeznaczonych do oprysków środkami agrofarmaceutycznymi i/lub produktami nawozowymi w zakresie temperatur od -10 °C do +60 °C

 

PN-EN 62772:2017-02 - wersja angielska

Data publikacji: 02-02-2017

Kompozytowe wsporcze izolatory stacyjne z rdzeniem rurowym na napięcie przemienne powyżej 1 000 V i na napięcie stałe powyżej 1 500 V -- Definicje, metody badań i kryteria oceny

Zakres

Niniejsza Norma Międzynarodowa dotyczy kompozytowych wsporczych izolatorów stacyjnych z rdzeniem rurowym, składających się z przenoszącej obciążenia rury izolacyjnej, wykonanej z włókien impregnowanych żywicą, i wypełnionej wewnątrz materiałem izolacyjnym (np. materiałem stałym, cieczą, pianką, gazem pod ciśnieniem albo gazem bez dodatkowego ciśnienia), osłony (na zewnątrz rury izolacyjnej) wykonanej z polimeru (np. kauczuku silikonowego lub etylenowo-propylenowego) oraz z metalowych okuć zamocowanych na końcach rury izolacyjnej. Kompozytowe wsporcze izolatory stacyjne z rdzeniem rurowym, jak określono w niniejszej normie, są przeznaczone do powszechnego stosowania w stacjach zarówno w warunkach wnętrzowych, jak i napowietrznych. Izolatory te stosuje się w stacjach o znamionowym napięciu przemiennym powyżej 1 000 V i częstotliwości nie większej niż 100 Hz, lub w sieciach prądu stałego o znamionowym napięciu powyżej 1 500 V.

Przedmiotem tej normy jest:

 • zdefiniowanie stosowanych terminów;
 • opis metod badań;
 • określenie kryteriów przyjęcia wyrobu.

Każdą z prób przewidzianych w niniejszej normie, poza próbami termomechanicznymi, wykonuje się w normalnej temperaturze otoczenia. W niniejszej normie nie uwzględniono prób, które mogą być charakterystyczne dla urządzenia, którego częścią staje się kompozytowy wsporczy izolator stacyjny z rdzeniem rurowym. Ten obszar wymaga jeszcze dalszych przedsięwzięć technicznych.

 

PN-EN ISO 2398:2017-02 - wersja angielska

Data publikacji: 02-02-2017

Węże z gumy ze wzmocnieniem tekstylnym do sprężonego powietrza -- Wymagania

Zakres

W niniejszym dokumencie określono wymagania dla trzech typów, trzech klas i dwóch kategorii węży ze wzmocnieniem tekstylnym do sprężonego powietrza o maksymalnym ciśnieniu roboczym do 25 bar pracujących w zakresie temperatur od – 40 °C do + 70 °C, w zależności od typu i kategorii.

 

PN-EN ISO 7751:2017-02 - wersja angielska

Data publikacji: 02-02-2017

Węże i przewody z gumy i z tworzyw sztucznych -- Stosunek ciśnienia próbnego i rozrywającego do maksymalnego ciśnienia roboczego

Zakres

W niniejszym dokumencie określono, dla różnych warunków eksploatacyjnych węża, stosunek ciśnienia próbnego i minimalnego ciśnienia rozrywającego do maksymalnego ciśnienia roboczego.

 

PN-EN 10205:2017-02 - wersja angielska

Data publikacji: 06-02-2017

Wyroby walcowane na zimno przeznaczone na opakowania -- Blacha najcieńsza

Zakres

W niniejszej Normie Europejskiej podano wymagania dotyczące blachy najcieńszej w postaci kręgów przeznaczonej do bezpośredniego zastosowania i głównie do produkcji blach ocynowanych, blach elektrolitycznie powlekanych powłoką chrom/tlenek chromu (ECCS) i blach elektrolitycznie ocynkowanych.

Blachę najcieńszą dostarcza się w grubościach nominalnych od typowych 0,10 mm do 0,60 mm, w przedziałach co 0,005 mm.

Niniejsza Norma Europejska ma zastosowanie do taśm w kręgach o szerokościach nominalnych minimum 600 mm.

Dodatkowo do niniejszej normy mają zastosowanie ogólne warunki techniczne dostawy określone w EN 10021.

 

PN-EN 233:2017-02 - wersja angielska

Data publikacji: 06-02-2017

Tapety w zwoikach -- Wymagania dotyczące gotowych tapet papierowych, winylowych i z tworzyw sztucznych

Zakres

W niniejszej Normie Europejskiej:

 • określono wymagania dla gotowych tapet papierowych, winylowych i z tworzyw sztucznych,
 • określono wymagania dla znakowania,
 • podano sposób oznaczenia.

Wymagania przy znakowaniu w niniejszej normie są przede wszystkim dla odbiorców i informują o możliwości optymalnego wyboru produktu.

Niniejsza norma dotyczy gotowych tapet papierowych, winylowych i z tworzyw sztucznych nie przeznaczonych do późniejszej dekoracji, dostarczanych w zwoikach, do tapetowania ścian wewnętrznych i sufitów za pomocą kleju pokrywającego całkowicie płaszczyznę między tapetą a powierzchnią podłoża.

Wyłączone z niniejszej normy są materiały sztywne, materiały nieprzyklejone do podłoża lub przyklejone częściowo, tapety do późniejszej dekoracji, tapety z materiałów włókienniczych i niedekoracyjne takie jak okładziny ścienne lub takie o specjalnych właściwościach np. termoizolacyjne lub dźwiękoszczelne.

 

PN-EN ISO 25137-1:2017-02 - wersja angielska

Data publikacji: 06-02-2017

Tworzywa sztuczne -- Polimery sulfonowe do różnych technik formowania -- Część 1: System oznaczenia i podstawa specyfikacji

Zakres

1.1 W niniejszej części ISO 25137 podano system oznaczenia polimerów sulfonowych przeznaczonych do różnych technik formowania, w tym polisulfonu (PSU), polieterosulfonu (PESU) i polifenylosulfonu (PPSU), który może stanowić podstawę specyfikacji.
1.2 Rozróżnianie poszczególnych rodzajów polimerowych materiałów sulfonowych bazuje na systemie klasyfikacji opartym na odpowiednich poziomach właściwości charakterystycznych:

a) temperatury ugięcia pod obciążeniem,
b) masowego wskaźnika szybkości płynięcia,
c) udarności z karbem metodą Charpy’ego,
d) modułu sprężystości przy rozciąganiu oraz
e) granicy plastyczności

a także informacji dotyczących składu, przewidywanego zastosowania i / lub metody przetwórstwa, istotnych właściwościach, dodatkach, barwnikach, napełniaczach i materiałach wzmacniających.

1.3 Niniejsza część ISO 25137 ma zastosowanie do wszystkich polimerów sulfonowych zawierających wiązanie eterowe, które jest koniecznym elementem polimerów, podobnie jak w ugrupowaniu difenylosulfonowym. Normę stosuje się do polimerów sulfonowych przeznaczonych do ogólnego stosowania w postaci proszku, granulek lub pastylek, niemodyfikowanych lub modyfikowanych barwnikami, dodatkami, napełniaczami itd.

1.4 Nie przyjmuje się założenia, że materiały mające takie samo oznaczenie mają takie same właściwości. W niniejszej części ISO 25137 nie dostarczono danych technicznych, danych użytkowych oraz danych dotyczących warunków przetwórstwa, które mogą być wymagane do scharakteryzowania materiału do określonego zastosowania i / lub metody przetwórstwa.
Jeśli wymagane są takie dodatkowe właściwości, to należy je oznaczać zgodnie z metodami badań podanymi w części 2 niniejszej Normy Międzynarodowej, jeśli są odpowiednie.

1.5 Aby wytypować tworzywo termoplastyczne do określonego zastosowania lub zapewnić odtwarzalne warunki przetwórstwa, dodatkowe wymagania można podać w bloku danych 5 (patrz 3.1).


PN-EN ISO 25137-2:2017-02 - wersja angielska

Data publikacji: 06-02-2017

Tworzywa sztuczne -- Polimery sulfonowe do różnych technik formowania -- Część 2: Przygotowanie kształtek do badań i oznaczanie właściwości

Zakres

1.1 W niniejszej części ISO 25137 określono metody przygotowania kształtek do badań i metody badań stosowane do oznaczania właściwości polimerów sulfonowych przeznaczonych do przetwórstwa wtryskowego i wytłaczania. Podano wymagania dotyczące postępowania z materiałem do badań i kondycjonowania zarówno dla materiału przed przetwórstwem wtryskowym jak i dla kształtek przed badaniem.

1.2 Opisano procedury i warunki przygotowania kształtek do badań i procedury oznaczania właściwości materiałów, z których kształtki te wykonano. Wymieniono właściwości i metody badań, które są odpowiednie i konieczne do scharakteryzowania polimerów sulfonowych przeznaczonych do przetwórstwa wtryskowego i wytłaczania.

1.3 Właściwości zostały wybrane z ogólnych metod badań podanych w ISO 10350-1. Inne metody badań, szeroko stosowane lub szczególnie ważne w odniesieniu do tych materiałów przeznaczonych do przetwórstwa wtryskowego i wytłaczania, są również zamieszczone w niniejszej części ISO 25137, jak właściwości charakterystyczne wskazane w Części 1.

1.4 Aby uzyskać odtwarzalne i porównywalne wyniki badań, należy stosować metody przygotowania i kondycjonowania kształtek, wymiary kształtek i procedury badań określone w niniejszej części normy.

Uzyskane wartości niekoniecznie będą identyczne z wartościami uzyskanymi dla kształtek o innych wymiarach lub przygotowanych według innych procedur.

 

PN-EN ISO 8331:2017-02 - wersja angielska

Data publikacji: 07-02-2017

Węże i przewody z gumy i z tworzyw sztucznych -- Wytyczne wyboru, przechowywania, użycia i wykorzystania

Zakres

W niniejszym dokumencie określono dla węży i przewodów z gumy i z tworzyw sztucznych zalecenia dotyczące przechowywania, wyboru i wykorzystania tak, aby uzyskać oczekiwany czas użycia.

UWAGA Niniejszy dokument powinien być wykorzystany razem z aktualnymi krajowymi przepisami prawnymi.

 

PN-EN 1453-1:2017-02 - wersja angielska

Data publikacji: 13-02-2017

Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych o ściankach strukturalnych do odprowadzania nieczystości i ścieków (o niskiej i wysokiej temperaturze) wewnątrz budynków -- Nieplastyfikowany poli(chlorek winylu) (PVC-U) -- Część 1: Wymagania dotyczące rur i systemu

Zakres

Niniejsza część EN 1453-1 podaje wymagania dla rur i systemów przewodów z tworzyw sztucznych o ściankach strukturalnych z nieplastyfikowanego poli(chloreku winylu) (PVC-U) przeznaczonych do odprowadzania nieczystości i ścieków (o niskiej i wysokiej temperaturze) wewnątrz budynków ( obszar stosowania „B”).

Niniejszą część EN 1453 stosuje się również dla rur i systemów przewodów z tworzyw sztucznych o ściankach strukturalnych z nieplastyfikowanego poli(chloreku winylu) (PVC-U) przeznaczonych do następujących celów:

 • wentylacji części układu rurociągów stosowanych do odprowadzania ścieków
 • układu rurociągów wody deszczowej wewnątrz budynku.

Podano również parametry badań dla metod badań powołanych w niniejszej normie. Niniejsza norma określa zakres wymiarów nominalnych i zaleceń dotyczących barw. Do zastosowań zewnętrznych ponad poziomem gruntu producent i użytkownik powinni uzgodnić dodatkowe wymagania zależne od klimatu


PN-EN ISO 4641:2017-02 - wersja angielska

Data publikacji: 14-02-2017

Węże i przewody z gumy do zasysania i tłoczenia wody -- Wymagania

Zakres

W niniejszej Normie Międzynarodowej określono minimalne wymagania dla węży i przewodów ze wzmocnieniem tekstylnym, o gładkim otworze, do zasysania i tłoczenia wody.

Do warunków pracy trzech typów węży i przewodów określono wymagania dotyczące zakresu temperatury otoczenia i wody:

 • temperatury otoczenia: od −25 °C do +70 °C;
 • temperatury wody podczas pracy: od 0 °C do +70 °C.
   

PN-EN 13206:2017-02 - wersja angielska

Data publikacji: 16-02-2017

Tworzywa sztuczne -- Folie termoplastyczne okrywowe stosowane w rolnictwie i ogrodnictwie

Zakres

Niniejsza Norma Europejska określa wymagania dotyczące wymiarów, właściwości mechanicznych, optycznych i termicznych folii termoplastycznych stosowanych do okrycia na stałe lub czasowo cieplarni oraz wysokich i niskich tuneli w celu przyspieszania lub częściowego przyspieszania zbiorów warzyw, owoców i kwiatów.

W zakres niniejszej Normy Europejskiej wchodzą również folie okrywowe perforowane, stanowiące płaskie przykrycie. Określono w niej klasyfikację folii okrywowych ze względu na ich trwałość oraz metody badań powołanych w normie. Niniejsza Norma Europejska określa również metody oznaczania zawartości chloru i siarki w foliach poddanych użyciu. Niniejsza Norma Europejska dotyczy typów folii termoplastycznych okrywowych o grubości od 25 µm do 250 µm, wykonanych z polietylenu i/lub kopolimerów etylenu, stosowanych w Europie w rolnictwie i ogrodnictwie: bez efektu termicznego, folii termicznych przezroczystych i folii termicznych rozpraszających.

Niniejsza Norma Europejska definiuje także warunki instalowania, użytkowania i usuwania folii okrywowych. Definiuje standardowy czas przydatności do użycia, jak również reguły, które pozwolą ocenić potencjalny czas użytkowania w przypadku uszkodzenia folii przed właściwym terminem wycofania z użycia. UWAGA Reguły te pozwalają oszacować wartość rezydualną folii. Reguły te odnoszą się tylko do danej folii i uszkodzenia, które w niej nastąpiło. Każdy inny problem mieści się w zakresie praktyki zawodowej oraz w ogólnych warunkach sprzedaży.


PN-EN ISO 177:2017-02 - wersja angielska

Data publikacji: 16-02-2017

Tworzywa sztuczne -- Oznaczanie migracji plastyfikatorów

Zakres

W niniejszym dokumencie podano metodę oznaczania skłonności plastyfikatorów do migracji z tworzyw sztucznych, w których są zawarte, do innych tworzyw sztucznych z którymi się stykają.

UWAGA 1 – Powierzchnie, do których może następować migracja mogą także składać się z organicznych powłok, takich jak lakierowe.

Badanie jest odpowiednie do:

a) oceny skłonności tworzyw sztucznych, szczególnie w postaci folii lub płyt, do ubytku niektórych ich ciekłych składników, gdy tworzywa te stykają się z materiałami wykazującymi powinowactwo względem plastyfikatorów, a także do:
b) badania skłonności do migracji plastyfikatorów zawartych w żywicy lub serii żywic w jednym lub kilku stężeniach.

W przypadku b) kompozycje wzorcowe przygotowuje się na bazie dobrze scharakteryzowanej żywicy o dobrze scharakteryzowanych proporcjach plastyfikatora do żywicy.

UWAGA 2 – Jeśli płyty absorbujące zawierają substancje zdolne do migracji, może następować równoczesna migracja z kształtek do badań do płyt absorbujących i odwrotnie.
Wpływ na wyniki może też mieć migracja innych składników materiału tworzywowego (na przykład oligomerów) lub strata jakichkolwiek składników lotnych innych niż plastyfikatory, z materiału tworzywowego lub warstwy absorbującej.

 

PN-EN ISO 8871-5:2017-02 - wersja angielska

Data publikacji: 22-02-2017

Części elastomerowe wyrobów do użytku parenteralnego i farmaceutycznego -- Część 5: Wymagania funkcjonalne i badanie

Zakres

W niniejszej części ISO 8871 określono wymagania i metody badań parametrów funkcjonalnych zamknięć elastomerowych używanych łącznie z fiolkami i przebijanych igłą iniekcyjną.

UWAGA Badanie funkcjonalne ze szpikulcami określono w ISO 8536-2 i ISO 8536-6.


Zestawienie zostało opracowane przez Redakcję Tworzywa.org
na podstawie ogólnodostępnych informacji publikowanych przez PKN

Podobne artykuły